GO KYU / 3. kyu

             haraitsurikomiashi.jpg
Resim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |


Shibumi Dojo Judo           info@shibumidojo.com