Fuzoku Budo

(1)    TANJO JUTSU

1)    KOTEUCHI×HIDARI
2)    KOTEUCHI×MIGI
3)    SUTEMI
4)    KURITSUKE
5)    USHIROZUE
6)    SUIGETSU×HIDARI
7)    SUIGETSU×MIGI
8)    MEN×UCHI×HIDARI
9)    MEN×UCHI×MIGI
10)    KOBUSHIKUDAKI
11)    SUNEKUDAKI
12)    IRIMI


(2)    SHINTORYU×KEN JUTSU

1)    AISURI ×HIDARI
2)    AISURI ×MIGI
3)    JU
4)    CHIBARAI
5)    SARIN
6)    NITOAI
7)    UKEKAESHI
8)    SURIKOMI
9)    INCHU
10)    UKENAGASHI
11)    MIUKEDOME
12)    TSUKIDASHI


(3)    IKKAKURYU×JITTE JUTSU (OMOTE)

1)    UKEN
2)    SAKEN
3)    ZANKEN
4)    KEAGE
5)    ICHIRANKEN
6)    IRIMI
7)    IPPU
8)    MEATE
9)    UTO
10)    GORIN
11)    ISSEI
12)    KASUMI

 

(4) JITTE (URA)
Same names as JITTE OMOTE

 

(5)    ITSHINRYU×KUSARI GAMA (OMOTE)

1)    ISHIKI
2)    SOEMI
3)    HAGAESHI
4)    MUGAN
5)    JUMONJI
6)    FURIKOMI×NO I (ICHI)
7)    FURIKOMI×NO II (NI)
8)    ISONONAMI
9)    MAKIOTOSHI
10)    MIDOKOROZUME
11)    UKIFUNE
12)    SODEGARAMI

(6) KUSARI GAMA (URA)
 
Same names as KUSARI GAMA (OMOTE ) 
 But, FURIKOMİ (URA) has 3 techniques (I×II×III)
 

Share

Bir Cevap Yazın